22/10/2009 News / Dekha Ibrahim Abdi (Kenya, RLA 2007)